Fakty są takie!•	Realizacja wymagań ustawowych

Spełnienie wymagań AML w zakresie wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. i III Dyrektywy Unii Europejskiej potwierdzona pozytywnymi wynikami kontroli KNF. Zgodność z IV Dyrektywą EU.

•	Skuteczne działania AML

Zwiększenie efektywności działań AML w zakresie identyfikacji przypadków podejrzanych zachowań klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby fałszywych alarmów AML.

•	Ograniczenie obciążeń biznesowych

Uzyskanie optymalnej równowagi pomiędzy spełnianiem wymogów stawianych przez regulatorów, a obciążeniem biznesu nowymi procedurami i procesami wewnętrznymi.

•	Dopasowanie do procesów organizacji

Elastyczność w dostosowywaniu do nowych wymagań, poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych pozwalających językiem biznesowym opisać proces oceny ryzyka.

•	Błyskawiczne działanie

Zwiększenie szybkości reakcji na zagrożenia, poprzez integrację on-line z systemami zewnętrznymi.

•	Ograniczenie kosztów

Minimalizacja kosztów realizacji zadań AML, poprzez automatyczną identyfikację spraw podwyższonego ryzyka i wsparcie ich obsługi funkcjonalnym interfejsem podsystemu obsługi spraw.

W odniesieniu do zadań AML, krytycznym jest, aby wspierające je rozwiązanie nie zakłócało procesów biznesowych. Dla Banku, w którym realizowany jest wielki wolumen procesów, oznacza przede wszystkim, że system monitorujący te procesy pod kątem AML musi być wydajny i stabilny

Złożoność i liczba występujących powiązań oraz wielkość strumienia danych napływającego do GIIF wymaga, aby analizowanie i wykrywanie nietypowych transakcji zostało w dużym stopniu zautomatyzowane. Z drugiej jednak strony w wielu przypadkach wymagane jest indywidualne podejście […]
Obszary monitorowania i działań PS AML


Ocena ryzyka prania pieniędzy realizowana jest przy nawiązywaniu współpracy z każdym nowym klientem, za wyjątkiem wskazanych instytucji, państw oraz administracji.

więcej

Monitorowanie i ocena ryzyka prania pieniędzy umożliwia zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami poprzez podporządkowanie klientów proporcjonalnym do ryzyka kontrolom i nadzorowi.

więcej

Stałe, bieżące działania zapobiegające potencjalnemu zagrożeniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z klientami i kontrahentami, produktami i usługami oraz geograficznymi obszarami działalności.

więcej

Automatyczne dostarczanie GIIF informacji gromadzonych w rejestrze dotyczących transakcji ponadprogowych i wzbudzających podejrzenia, umożliwia spełnianie postanowienia Dyrektywy.


więcej

ocena ryzyka dla nowych klientów

Podejmując współpracę z nowym klientem instytucje obowiązane muszą przeprowadzić jego podstawową identyfikację i weryfikację. W ramach tej procedury możliwa jest ocena ryzyka związku klienta z praniem pieniędzy, a co za tym idzie podjęcie decyzji o stosowaniu procedury standardowej lub o podjęciu wzmożonej identyfikacji i weryfikacji, bądź w uzasadnionych przypadkach o odmowie współpracy. PS AML umożliwia pełną obsługę procesu identyfikacji i weryfikacji oraz oceny ryzyka nowych klientów w trybie on-line.

monitorowanie klientów

PS AML ułatwia organizacjom wykrywanie zmian, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka przypisanego do danego klienta. Zmiany te mogą obejmować np.: zmianę danych osobowych, wystąpienie nowych powiazań między podmiotami, wpisanie na „black list”, czy pojawienie się ryzykownych zachowań. W przypadku ich wystąpienia w PS AML stosownie zmieniana jest ocena ryzyka dla klienta.

monitorowanie transakcji

Zakres monitoringu transakcji realizowany przez PS AML jest uzależniony od poziomu ryzyka klientów. Wzmożony monitoring transakcji prowadzony jest w odniesieniu do klientów podwyższonego ryzyka. Dla klientów niskiego ryzyka rygor monitoringu transakcji jest obniżony. Dla wybranych grup transakcji, (np. transakcje zagraniczne) oraz dla wybranych grup klientów, (np. osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych tzw. (PEP), czy lub osoby obecne na „black list”) stosowany jest stały monitoring transakcji. Analizie podlegają transakcje realizowane przez klientów we wszystkich kanałach komunikacji.

Raportowanie ponadprogowe

Proces raportowania transakcji ponadprogowych i powiązanych obejmuje pozyskanie danych z systemów źródłowych, ich walidację i przekształcenie do struktury zgodnej z wymaganiami GIIF, w tym w formatach xml i tekstowym. System umożliwia manualne dodawanie rekordów transakcji jak również rejestrację zapisów korygujących. Rozwiązanie posiada wbudowany zestaw reguł walidacji poprawności i kompletności danych o transakcjach ponadprogowych i powiązanych Klientów.

Elementy PS AML• Model oceny ryzyka klientów nowych,
• Model oceny ryzyka klientów istniejących,

• Konektory do istniejących na rynku list sankcyjnych i PEP, w tym z zaawansowaną analizą treści,
• Konektory do systemów operacyjnych i rozliczeniowych Banku, działające w trybie on-line i off-line,
• Procedury ETL przetwarzania i ładowania danych do PS AML, w tym działające on-line (np. WebService, REST) oraz w trybie wsadowym (integracja z bazami danych Oracle, MS SQL, Netezza, DB2, pliki).

• Wbudowane mechanizmy okresowego monitoringu transakcji oparte o ryzyko przypisane klientom,
• Zastosowane mechanizmy stałego monitoringu transakcji w kanałach podwyższonego ryzyka,

• Interfejsy do zarządzania alertami AML oraz historią obsługi spraw,
• Interfejsy do raportowania podejrzanych oraz obowiązkowych transakcji do GIIF,

• Wbudowane funkcje do zarządzania zespołem AML (przydzielanie spraw, zatwierdzanie spraw, powiadomienia, przekazywanie spraw itp.),
• Raportowanie zarządcze (sprawy opóźnione, wydajność okresowa, sprawy wg - typu, nowe zagrożenia itp.)

• Wbudowane interfejsy monitoringu transakcji w kanale SWIFT i SEPA,
• Identyfikacja podejrzanych rachunków i weryfikacja transakcji zagranicznych pod kątem zagrożenia „phishingiem”.

O Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od blisko 30 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowania, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnic pole Imie i Nazwiska

Proszę uzupełnić pole Email

Proszę uzupełnić pole Wiadomość

Email nie został wysłanyEmail został wysłany